Presentation

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, är ett rådgivande och operativt organ i frågor som berör katolsk sociallära, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, miljöfrågor, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa.

Påve Paulus VI lade grundstenen för Justitia et Pax redan 1967 och gav organet dess programförklaring i encyklikan Populorum Progressio, Om Folkens Utveckling, samma år. Johannes Paulus II upphöjde den dåvarande kommissionen till ett påvligt råd 1988. Den svenska kommissionen grundades 1987 – 1988.

Kommissionens arbetssätt är framför allt i form av områdesanalys, seminarier, föreläsningar, påverkansarbete och att representera stiftet i motsvarande organ internationellt. Principerna för kommissionens arbete är desamma som för den katolska socialläran:

  • människans värde och värdighet
  • personprincipen: människan som en relationell samhällsvarelse
  • delaktighetsprincipen: varje människas rätt och ansvar att bygga ett samhälle
  • en balans mellan subsidiaritet och solidaritet i organisationen av samhällslivet
  • commune bonum: en strävan efter det gemensamma bästa sett ur hela mänsklighetens perspektiv
  • en fullödig utveckling av hela människan och alla människor både materiellt, kulturellt och andligt

Kommissionen är medlem i det europeiska nätverket av Justitia et Pax kommissioner och deltar i nätverkets årliga generalförsamling, aktioner och seminarier. Läs mer om Justitia et Pax Europa här.