Övriga dokument av intresse

 

Hans Helighet Påven Franciskus budskap

för firandet av den femtionde världsböndagen för fred

1 januari 2017Ickevåld som fredspolitik


1.    I början på det nya året vill jag framföra uppriktiga fredshälsningar till världens folk och nationer, till statsöverhuvuden och regeringar, och till religiösa aktörer liksom till samhällsaktörer på olika nivåer. Jag önskar fred till varje människa, och jag ber att Guds avbild och likhet i varje person ska få oss att se på varandra som en helig gåva utrustade med en oändlig värdighet. Låt oss respektera denna vår ”djupaste värdighet”,  särskilt i konfliktsituationer, och så göra ett aktivt ickevåld till en livsstil.

Det här är det femtionde budskapet för världsböndagen för fred. I det första budskapet vände sig påven Paulus VI ytterst tydligt till alla folk, inte bara till katoliker. ”Mänsklig framgång kan endast ha freden som en sann inriktning – och inte spänningar orsakade av ärelysten nationalism, eller erövringar med våld, eller förtryck som tjänar som en stöttepelare för en falsk samhällsordning.” Han varnade för att ”man försöker lösa internationella motsättningar bara genom avskräckande och mordlystet våld istället för att lösa dem på ett förnuftigt sätt genom förhandlingar grundade på lag, rättvisa och rättfärdighet.” Han prisade sin företrädare, den Helige Johannes XXIII, som i encyklikan Pacem in Terris skrivit att ”känslan för och kärleken till fred har sitt ursprung i sanning, rättvisa, frihet och kärlek”.  Under de femtio år som gått har dessa ord varken förlorat i betydelse eller aktualitet.

I det här budskapet vill jag reflektera över ickevåld som en fredspolitik. Jag ber Gud att hjälpa oss att öva oss i ickevåld i våra djupast personliga tankar och värderingar. Må omsorg och ickevåld bestämma hur vi behandlar varandra som individer, i lokalsamhället liksom internationellt. När de som fallit offer för våld förmår stå emot frestelsen att hämnas, blir de högst trovärdiga förespråkare för ett fredsarbete präglat av ickevåld. Må ickevåld bli ett kännetecken för våra beslut, våra relationer och handlingar på såväl lokal nivå och i vardagliga situationer liksom också i det politiska livet i alla dess former.

En söndrad värld 

Här kan du läsa budskapet i sin helhet.Kommunikation och Barmhärtighet:

Ett fruktbart möte


Budskap från Hans Helighet Påven Franciskus på
femtionde världsdagen för kommunikation 2016


Kära Bröder och Systrar,

Barmhärtighetens Heliga År inbjuder oss alla att reflektera över sambandet mellan kommunikation och barmhärtighet. I förening med Kristus, den levande inkarnationen av All Barmhärtighets Fader, är Kyrkan kallad att utöva barmhärtighet som den utmärkande egenskapen i allt hon är och gör. Vad vi säger och hur vi säger det, varje ord och handling bör uttrycka Guds medlidande med, ömhet för och förlåtelse till alla. Kärleken är till sin natur kommunikation; kärleken leder till öppenhet och gemenskap. Om våra hjärtan och handlingar är besjälade av omsorg och gudomlig kärlek, så blir även vår kommunikation berörd av Guds egen kraft.Som Guds söner och döttrar kallas vi att kommunicera med alla människor utan undantag. Kyrkans ord och handlingar är avsedda att på ett särskilt sätt förmedla barmhärtighet, att beröra människors hjärtan och att hålla människorna uppe under deras vandring till livets fullhet som Jesus Kristus sändes av Fadern att skänka till alla. Det betyder att vi själva måste vara beredda att ta emot Moder Kyrkans värme och dela denna värme med andra så att Jesus blir känd och älskad. Denna värme är det som ger innehåll till trons ord; genom vår förkunnelse och vårt vittnesbörd tänder den gnistan som ger orden liv.

Kommunikation är förmågan att bygga broar, att möjliggöra möten och att inkludera människor, och på så vis berika samhället. Hur vackert är det inte när människor väljer sina ord och utför sina handlingar med omsorg, bemödar sig om att undvika missförstånd, helar sårade minnen och bygger fred och harmoni. Ord kan bygga broar mellan individer och i familjer, i gemenskaper och mellan folk. Det här är möjligt i såväl den materiella världen som i den digitala. Våra ord och handlingar bör vara av den arten att de hjälper oss att komma ur hämndens och fördömelsens onda cirklar som fortfarande snärjer individer och nationer, och som leder till hat. De kristnas tal måste vara en ständig uppmuntran till gemenskap även i de fall där detta tal bestämt måste fördöma ondska, och det får aldrig ge upphov till brutna relationer och en bruten kommunikation.

Här kan du läsa budskapet i sin helhet.
Stöd för FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål 2030


Justitia et Pax Europa har ställt sig bakom FN:s hållbarhets- och utvecklingsmål 2030 och föresatt sig att aktivt arbeta för att de förverkligas. Här kan du läsa konferensens uttalande i sin helhet.Bidrag för att bidra till samhällets utveckling

Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, har skrivit en artikel för tidskriften Kurage, där han menar att statens stöd till trossamfunden är till för att de ska verka som en aktiv del av civilsamhället. Han skriver bland annat att "Staten stöder individers och gruppers initiativ där religion är tolkningsnyckel och grund för ett samhällsengagemang och social samlevnad."

Här kan du läsa artikeln i sin helhet!


Om du vill veta mer om Nämnden för statligt stöd till trossamfunden, se här www.sst.a.sePåven Franciskus fredsbudskap för 2015


Inte längre slavar utan bröder och systrar

Trafficking och vår tids slaveri är temat för årets fredsbudskap. Påven skriver "I dag, liksom tidigare, bottnar slaveriet i en syn på att människan kan behandlas som ett ting (§ 4)." Är vi del av den likgiltighet som indirekt tillåter denna kränkning av våra bröder och systrar, eller gör vi något åt det?


Här kan du läsa budskapet i dess helhet!


En bok som ger en tydlig och skrämmande bild av det moderna slaveriet är Half the Sky, How to Change the World av Nicholas D. Kristof och Sheryl Wudunn. Förlaget är Virago Press, London och gavs ut i USA 2009, året därpå i England och har tryckts i sexton upplagor!Ekumenisk förbönsgudstjänst för Irak och Syrien

Sveriges Kristna Råd och Storkyrkoförsamlingen i Stockholm arrangerade en förbönsgudstjänst för Irak och Syrien måndag 8 september 2014. Tillsammans med flera kyrkoledare i Sverige deltog också de tre irakiska dominikansystrar som bor och arbetar i Stockholm. Syster Yva Viktoria Daddyza OP höll följande anförande under gudstjänsten:

Anförande i Storkyrkan måndag 8 september 2014


Evangelisten Matteus säger: ”En skriftlärd kom fram och sade till Jesus: ’Mästare, jag skall följa dig vart du än går.’ Jesus svarade: ’Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.’”

Sån är situationen, kära vänner, för nästan alla kristna och andra minoriteter i Irak. Invånarna i tolv städer har flytt norrut. Bland annat ungefär 130 dominikansystrar. Fyra av våra äldre systrar fick stroke och avled på grund av stress och panik. Alla flyende lämnade sina hem, jordbruk, egendom, pengar, rötter och sammanhang. Mer än en halv miljon har flytt och många bor på gatorna, i kyrkorna och i skolorna, i Dehouk, Akra, och i Ankawa, en kristen stadsdel i Erbil. De har levt i tre månader utan lön – många har flytt med bara kläderna de hade på kroppen.

De lämnade allt för att bevara sin tro. Detta hände min familj, jag är den äldsta av tio syskon, och inträdde tidigt i Dominikanorden. Två bröder och fyra systrar med barn och barnbarn som bodde i Qaraqosh, en stad med ungefär 60.000 invånare, där de hade jobb och trygghet, har flytt. Samma sak hände med familjen till Syster Basma, som är med oss här ikväll, liksom familjen till Fader Idris, som också sitter här.

Vad man i ord kan säga är ingenting i jämförelse med verkligheten som varje dag blir värre och värre. I väntan på vad? Vad ska hända med barnen, som nu sover på golvet, ungdomar, kvinnor och män, när vintern kommer eller när skolan börjar? Kommer våra barn att få gå i skolan?

Det är omöjligt eller mycket svårt att fira gudstjänst på grund av den stora mängden människor som tagit sin tillflykt till kyrkorna. De står i lång kö för att få mat – och några får ingenting. Dag efter dag kommer nya svårigheter. De svagaste går under. I morse dog den femte av våra äldre systrar. Hennes hjärta orkade inte med. I den här svåra tiden kommer vi ihåg Paulus ord i Romarbrevet: ”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.”

Vi behöver idag både trons styrka och människors hjälp. Både det internationella samfundets engagemang och enskilda människors öppna armar och förbön.

En av de unga som flytt skrev på Facebook: ”Jag är kristen, mitt land är kyrkan, min konung är Kristus, min konstitution är bibeln, mitt språk är kärleken, mitt vapen är bön. Min princip är förlåtelse. Mitt mål är fred.”

Sr Yva Viktoria Daddyza OPUppdatering från Dominikansystrarna i Irak

Dominikansystrarna i Sverige har under sommaren fått ett par brev från Sr Maria Hanna OP, generalpriorinna för de irakiska dominikansystrarna, som beskrivit situationen för de kristna i Irak. Efter den första flykten från Qaraqosh i slutet av juni kunde de flesta återvända tillbaka efter en vecka. Men för mer än fyra veckor sedan var striderna igång igen och nu är de kristna städerna och byarna så gott som tömda på sin ursprungliga befolkning. I massmedia har vi läst om den vidriga förföljelse och det barbariska folkmord av religiösa minoriteter i norra Irak som IS gjort sig skyldiga till. Många kristna söker sig nu till andra länder samtidigt som man fortfarande har ett hopp om att kunna återvända till sina hemorter. Men deras hus, kyrkor och tillgångar är förstörda, uppbrända och skändade. Deras liv är i spillror.


Här kan du läsa Sr Maria Hannas brev från 30 augusti 2014.Övre raden: Sr Ahlam Moshi, Sr Yva Daddyza, Sr Basma Alkas

Nedre raden: Sr Marie-Thérèse Hanna och Sr Maria Hanna
Mänskliga Rättigheter i Sverige

I höst ska Sverige avge rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet till FN. Svenska FN-förbundet har sammanställt en rapport utifrån ett NGO-perspektiv och Justitia et Pax är en av 32 organisationer som stödjer och undertecknat rapporten. Det mest iögonfallande är att Sverige ännu inte upprättat ett oberoende nationellt organ för att bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs här i landet.

Här kan du läsa Svenska FN-förbundets rapport.

  

Broderskap som en grund för

och väg till fred

 

Påven Franciskus budskap för firandet av världsböndagen för fred 1 januari 2014 finns översatt till svenska. Klicka här!

 

 


 

Enkät inför familjesynoden 2014För lite mer än en månad sedan lade vi ut lineamenta, förberedelsematerialet, inför den extraordinära biskopssynoden hösten 2014, och därtill hörande enkät. Justitia et Pax vill tacka alla som har skickat in svar och synpunkter på enkäten och en sammanfattning av svaren har skrivits ihop och skickats till Nordiska Biskopskonferensens sekretariat liksom till Påvliga rådet för Justitia et Pax.

Här kan du läsa Justitia et Pax kommissionens svar.__________________________________________________Stoppa barnäktenskap


Varje dag tvingas över 20 000 flickor under 18 år att gifta sig. Problemet finns också i Sverige. Genom att fylla i en blankett på länsstyrelsens hemsida kan föräldrar söka om dispens för att gifta bort sina barn.

Just nu arbetar regeringskansliet med ett förslag till ny lagstiftning mot barn- och tvångsäktenskap. Svenska FN-förbundet kräver ett heltäckande skydd mot barnäktenskap för alla barn som bor i Sverige. Ökad kunskap om situationen och folklig opinion mot barnäktenskap är avgörande för att kunna förändra situationen. Därför uppmanar vi alla att:

•    Gilla Facebooksidan Stoppa barnäktenskap, www.facebook.com/stoppabarnaktenskap
•    Dela budskapet #stoppabarnäktenskap
•    SMS:a 50 kronor till Svenska FN-förbundets kampanj Flicka 72909

Barnäktenskap i Sverige
•    I Sverige kan man ansöka om dispens från äktenskapsåldern 18 år för att gifta sig tidigare. Dessutom förekommer informella äktenskap, som inte är juridiskt godkända med minderåriga.
•    Mellan 2005 och 2010 beviljades 15 dispenser.
•    Ungdomsstyrelsen har i en stor studie funnit att cirka 70 000 ungdomar i Sverige är oroliga för att inte själv få välja sin partner. Det faktum att barnäktenskapsdispenser kan ges utsätter barn och unga i Sverige för oro och sänder felaktiga signaler.
•    Svenska FN-förbundet arbetar för att den nya lagstiftningen helt ska förbjuda barnäktenskap.

Barnäktenskap i världen
•    År 2010 blev en av tre kvinnor i åldern 20-24 i världen bortgifta som flickor, det motsvarar 67 miljoner flickor. Barnäktenskap förekommer i alla regioner i världen.
•    Världen har gjort små framsteg i processen att stoppa barnäktenskap de senaste 10 åren, även om några länder har minskat äktenskap med flickor under 15.
•    Barnäktenskap har länge varit tradition i många samhällen. Flickor från landsbygden har dubbelt så stor risk att drabbas jämfört med flickor i städerna.
•    De fattigaste flickorna med lägst utbildning löper störst risk för barnäktenskap. Flickor utan utbildning löper tre gånger större risk jämfört med flickor som har gymnasieutbildning.
Konsekvenser av barnäktenskap
•    Barnäktenskap äventyrar flickors rättigheter, såsom rätten till utbildning, hälsa, överlevnad och till självutveckling. Det exkluderar flickor från viktiga beslut, såsom tidpunkt till att gifta sig och val av make.
•    För en flicka i ett utvecklingsland betyder äktenskap oftast slutet för hennes utbildning. Det minskar hennes chans till ett yrke och utsätter henne för hälsorisker.

Att stoppa barnäktenskap kan förändra flickors liv överallt. 


Justitia et Pax stödjer helt och fullt Svenska FN-förbundets kampanj att stoppa barnäktenskap. Och vi uppmuntrar alla katolska församlingar att idag 11 oktober, på Internationella Dagen för Flickor, be för flickors rätt till utbildning och hälsa och att själva få bestämma över sina liv.


Vi rekommenderar också att ni tittar på Svenska FN-förbundets hemsida: www.fn.se
Saliga de som stiftar fred


Det är rubriken på påven Benedikt XVI:s budskap för firandet av världsböndagen för fred 1 januari 2013.


Här kan du läsa fredsbudskapet i svensk översättning!

 


Att utbilda unga människor

i rättvisa och fred

 

Påve Benedikt XVI:s fredsbudskap för 1 januari 2012 har som tema Att utbilda unga människor i rättvisa och fred. I dokumentet lägger påven stor vikt vid att alla typer av utbildare också måste vara vittnen, förebilder, inför dem som de undervisar. Han säger vidare att det är allas vår grundläggande plikt att vara uppmärksamma på unga människors bekymmer och förhoppningar. Det är tydligt att det är den gamle universitetsprofessorn som talar när han konstaterar att "utbildning är livets intressantaste och svåraste äventyr."

 

I det inledande avsnittet skriver påven:


1. Början av ett nytt år, Guds gåva till mänskligheten, får mig att, med stor tillförsikt och tillgivenhet, framföra mina varmaste välgångsönskningar för att den tid som ligger framför oss, på ett verkligt sätt, ska präglas av rättvisa och fred.

Hur ska vi gå det nya året till mötes? I Psalm 130 hittar vi en mycket vacker bild. Psalmisten säger att trons människor väntar på Herren ”mer än väktarna efter morgonen” (v. 6); de väntar på honom med ett starkt hopp eftersom de vet att han kommer med ljus, barmhärtighet och frälsning. Denna väntan föddes utifrån det utvalda folkets erfarenhet, när de insåg att Gud lärde dem att se på världen i dess sanning, istället för att bli tillintetgjorda av dess vedermödor. Jag inbjuder er att med samma fasta tilltro se på 2012. Det är sant att, det år som nu går till ända, har präglats av tilltagande frustration över den kris som hotar både samhället, arbetsmarknaden och ekonomin, en kris som främst har kulturella och antropologiska rötter. Det tycks som om vår tid höljs i ett dunkel, som hindrar oss från att klart se dagens ljus.

I detta dunkel fortsätter emellertid människans hjärta att vänta på gryningen, som Psalmisten talar om. Eftersom denna förväntan är särskilt stark och framträdande hos unga människor, så går mina tankar till dem och till det bidrag de både kan och måste ge till samhället. Därför vill jag ägna budskapet för denna 45:e Världsböndag för Fred åt temat utbildning: ”Att utbilda unga människor i rättvisa och fred”, med övertygelsen om att det är de unga, som med sin entusiasm och idealism, kan ge världen nytt hopp.

Mitt budskap riktas också till föräldrar, familjer och till alla som arbetar med undervisning och utbildning, liksom till aktörer inom det religiösa, sociala, politiska, ekonomiska och kulturella livet och inom media. Att vara uppmärksam på unga människors bekymmer, att kunna lyssna på och uppskatta dem, är inte bara något gott i sig; utan det är en grundläggande plikt för hela samhället, för att bygga en rättvis och fredlig framtid.

Det handlar om att till unga människor förmedla en förståelse för livets positiva värde och att väcka en längtan att tjäna det Goda i deras liv. Det är en uppgift som vi alla personligen måste engagera oss i.

De angelägenheter som många unga människor världen över uttrycker i vår tid visar att, de vill se på framtiden med ett välgrundat hopp. Idag känner de en oro över många saker: de vill få en utbildning som bättre förbereder dem att hantera verkligheten, de ser hur svårt det är att bilda familj och att hitta en fast anställning; de undrar om de verkligen kan bidra till det politiska, kulturella och ekonomiska livet för att bygga ett mer mänskligt och solidariskt samhälle.

Det är viktigt att denna oro och dess underliggande idealitet bemöts med verklig uppmärksamhet inom samhällets alla områden. Kyrkan ser på de unga med hopp och tillförsikt och uppmuntrar dem att söka sanningen, försvara det gemensamma bästa, vara öppna för världen omkring dem och att ärligt se ”det nya” (Jes 42:9; 48:6).

Här kan du läsa dokumentet i sin helhet!