Uttalanden från Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift

 


Den socialt exkluderande nationalismen


Justitia et Pax Europa som består av 31 nationella Freds- och- Rättvisekommissioner har som sin gemensamma aktion 2015 gjort ett uttalande om den växande främlingsfientligheten och rasismen i Europa. "Vi vänder oss till politiska ledare på alla nivåer och till olika samhällsaktörer att gå samman för att utveckla ett kraftfullt svar på den växande rasismen och främlingsfientligheten i Europa, för att säkerställa respekten för varje människas rättigheter och söka en enhet i mångfald som grunden för ett sant mänskligt samhälle." Så skriver vi i vårt gemensamma uttalande.


Här kan du läsa dokumentet i sin helhet.


I september 2015 kommer den danska och svenska kommissionen att stå som värdar för Justitia et Pax Europas generalförsamlingen och studiedagar i Köpenhamn och Malmö. Temat är "European models of living together - experiences in Copenhagen and Malmoe".Uttalande angående Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien

I november 2005 trädde samförståndsavtalet om militärt samarbete med Saudiarabien i kraft och gällde för en tid av fem år med automatisk förlängning om det inte sades upp av någondera parten. Sverige har således en möjlighet att i år avsluta detta avtal.

Det är Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, uppfattning att detta avtal bör sägas upp med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien. Katolska kyrkans allmänna uppfattning om vapenproduktion och vapenhandel är väl känd. Vi är djupt oroade över att Sverige, som ett land som vill främja fred och säkerhet, bidrar till att enligt avtalet samarbeta kring frågor som utrustning och system för stridsledning, för elektronisk krigföring och signalspaning och för säkerhetsspaning. Därtill ingår överföring av militärteknologi och att främja industri som utformar gemensamma projekt för sammansättning eller produktion av militär utrustning, inte bara i det egna landet utan även i den andra partens land. Man kan inte bortse ifrån att elektronisk krigföring, signalspaning och säkerhetsspaning också används mot de grupper som önskar förändra Saudiarabien i en demokratisk riktning.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. När Sverige ingår ett militärt samarbetsavtal med en diktatur som Saudiarabien som kränker mänskliga rättigheter, däribland samvetsfrihet och religionsfrihet, ger vi legitimitet åt den regimens handlingar. I Saudiarabien sker dessutom en systematisk diskriminering av kvinnor, som varken får inneha pass, arbeta, utbilda sig, gifta sig eller resa, utan en manlig förmyndares tillstånd. Sverige talar här med kluven tunga när man samtidigt säger sig vilja stå för en feministisk utrikespolitik.

Det är vår djupaste önskan och förhoppning att Sveriges regering avslutar samförståndsavtalet om militärt samarbete med Saudiarabien och därmed visar på trovärdighet när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

Sr Madeleine Fredell OP
Generalsekreterare
Justitia et Pax


Internationella böndagen mot trafficking

8 februari 2015


Gud, när vi får veta att barn och vuxna blir bedragna och luras bort till okända platser för sexuellt utnyttjande, tvångsarbete eller nödsakas till organdonation, sörjer vi och vredgas över att deras värdighet och rättigheter nonchaleras genom hot, lögner och våld. Vi protesterar mot det moderna slaveriets ondska, och ber med den heliga Bakhita att denna ondska måste upphöra. Ge oss vishet och mod så att vi kan räcka en hjälpande hand till och stå upp för dem som skadas till kropp, själ och ande. Hjälp oss att påtagligt förmedla dina löften om ömsinthet och godhet till dessa våra systrar och bröder. Sänd iväg utsugarna tomhänta och gör så att de omvänder sig från denna ondska. Hjälp oss att förkunna frihetens gåva till dina barn. Amen
Den heliga Jospehine Bakhitas festdag, 8 februari, har påven utlyst till internationell böndag mot trafficking med start i år. Årets tema är ”Tänd ett ljus mot trafficking” och initiativet har ursprungligen kommit från ordensfolkets intresseorganisation, USG (manligt ordensliv) och UISG (kvinnligt ordensliv). UISG grundade redan 2009 ett internationellt nätverk mot trafficking, Talitha Kum (”Lilla flicka, res dig!” Mark 5:22-43).

Förutom USG / UISG står också Ordenskongregationen, Påvliga Rådet för Migranter och Påvliga Rådet för Justitia et Pax bakom initiativet och har på olika sätt bidragit med information och material. Påven Franciskus budskap för den internationella böndagen för fred, 1 januari 2015, ”Inte längre slavar utan bröder och systrar”, hade trafficking och det moderna slaveriet som tema.

Under 2014 har trafficking återkommit vid ett par internationella konferenser i Vatikanen. I april var kardinal Vincent Nichols, ärkebiskop av Westminster, värd för ett möte som samlade såväl beslutsfattare, polismyndigheter, NGOs och teologer från hela världen för att utbyta erfarenheter, kunskap och handlingsplaner. I december var religiösa ledare från olika kristna samfund och religioner inbjudna av påven och tillsammans undertecknade de en gemensam deklaration mot det moderna slaveriet.

På presskonferensen i Vatikanen 3 februari i år uttryckte kardinal Peter Turkson, chef för Påvliga Rådet för Justitia et Pax, att syftet med den internationella böndagen mot trafficking var att öka och stärka medvetenheten om denna ondska och att över hela världen be för offren. ”Vår medvetenhet måste vidgas och utökas för att förstå djupet och utbredningen av detta onda … vi går från medvetenhet till bön, från bön till solidaritet och från solidaritet till gemensam handling, ända tills slaveriet och trafficking inte mer finns.”

I sitt fredsbudskap har påven Franciskus utvecklat det världsomfattande förtrycket av oskyldiga människor genom trafficking och modernt slaveri. Bland annat skriver han i § 3: ”Men trots att det internationella samfundet antagit åtskilliga överenskommelser som syftar till att få slut på slaveriet i alla dess former, och lanserat olika strategier för att bekämpa denna företeelse, så är ändå miljontals människor idag – barn, kvinnor och män i alla åldrar – berövade sin frihet och tvingas att leva under slavliknande villkor.” ( … )”Jag tänker också på människor som tvingas till prostitution, av vilka många är minderåriga, såväl manliga som kvinnliga sexslavar. Jag tänker på kvinnor som tvingas till äktenskap, de som säljs för arrangerade äktenskap eller de som överlämnas till deras avlidna makars släktingar, de som fråntas rätten att ge eller vägra samtycke.” (…) ”Jag kan heller inte låta bli att tänka på alla de människor, minderåriga såväl som vuxna, som blir offer för trafficking, för försäljning av organ, för att rekryteras som soldater, som tiggare eller för illegala aktiviteter som att producera och sälja narkotika, eller för en maskerad form för gränsöverskridande adoption. Till sist, tänker jag på alla de som kidnappas och hålls fångna av terroristgrupper, underkastade deras syften som stridande soldater, eller framför allt när det gäller unga flickor och kvinnor, att användas som sexslavar. Många av dem försvinner, medan andra säljs flera gånger om, torteras, stympas eller mördas.”

Påven går i sitt fredsbudskap igenom de olika orsakerna till trafficking och det moderna slaveriet (§ 4) och uppmanar till ett gemensamt engagemang för att få slut på denna ondska (§ 5). Han kritiserar skarpt vår tendens till att bemöta människors lidande med likgiltighet och han talar om en ”globaliserad likgiltighet” när det gäller traffickerade offers och migranters situation. I slutet av budskapet lyfter han fram den heliga Josephine Bakhita, född 1869 i Darfur i Sudan. I nioårsåldern kidnappades hon av slavhandlare och såldes vidare och levde i slaveri under tolv år. Till slut köptes hon av en italiensk vice-konsul i Khartoum och kom med hans familj till Italien där hon efter flera år blev en fri kvinna och till sist också ordenssyster. Hon dog 1947 och helgonförklarades år 2000. Påven säger om henne att hon än idag är ”ett framträdande vittne om hopp för slaveriets många offer, hon stödjer de ansträngningar hos alla de som kämpar mot detta öppna sår i dagens samhällskropp, ett gissel på Kristi egen kropp.”

Ordenskongregationer, framför allt systrakongregationer, över hela världen, arbetar för att stödja offren med psykologisk rehabilitering och utbildning och reintegration i samhällslivet. Därtill är många engagerade i politiskt påverkansarbete. Kongregationerna finns med i nätverket Talitha Kum och underorganisationen i Europa heter RENATE (Religious in Europe Networking against Trafficking and Exploitation). Enligt Talitha Kum finns det tre saker vi alla kan göra:
1.    Bryt tystnaden och likgiltigheten inför trafficking och det moderna slaveriet
2.    Främja en kultur som respekterar varje människas värde och värdighet
3.    Informera om trafficking, dess utbredning och orsaker, där du befinner dig
Och du kan alltid be! Se ovan!

Mer material hittar du här:
Påvens fredsbudskap 2015 ”Inte längre slavar utan bröder och systrar” 
UISG
Talitha Kum
Påvliga Rådet för Justitia et Pax
Joint Declaration of Religious Leaders against Modern Slavery
Biskopskonferensen i England och Wales
The Bakhita Initiative, där du kan ladda ner en översiktlig informationsskrift på tio sidor

Pressmeddelande från Justitia et Pax Sverige och

Justitia et Pax Europa


Ungdomsarbetslösheten – ett hot mot vår framtid


Unga människor betalar nu ett högt pris för den ekonomiska krisen då de får allt svårare att finna arbete. Även om ungdomsarbetslösheten fanns redan före den nuvarande krisen, så är i dag det genomsnittliga arbetslöshetstalet i EU för yngre människor två gånger högre än för andra åldersgrupper. I flera medlemsländer ligger det över 50 procent.

Detta är inte bara en personlig tragedi för de unga som drabbas. Det utgör också ett hot mot den sociala sammanhållningen och i förlängningen mot demokratin. För om ungdomarna inte kan finna en ingång i samhället hotas inte bara deras framtid, utan också vår gemensamma framtid. 

Därför gör nu Justitia ett Pax Sverige tillsammans med den Justitia et Pax Europa gemensam sak med alla dem som kräver att en ny strategi utarbetas för att bemöta denna orättvisa.

EU har erkänt behovet av att investera i unga människor och gjort det i form av miljarder euro som anslagits till ungdomsprojekt. Men enbart ekonomiska åtgärder räcker inte. För ungdomsarbetslösheten är det tydligaste och mest oroande tecknet på ett mycket större problem: den sociala och ekonomiska politikens misslyckande att inse arbetets djupaste betydelse. Den sträcker sig nämligen långt bortom en betald anställning. Arbetet har avgörande personliga, sociala och kulturella konsekvenser. Därför har den katolska socialläran gång på gång betonat att ett anständigt arbete är en grundläggande mänsklig rättighet.

Ungdomsarbetslösheten ska vara den främsta prioriteringen för våra regeringar, men den ska inte ses isolerat. Den måste vara del av en bredare process där de hinder som drabbar människor inom alla samhällsskikt uppmärksammas, hinder som utesluter dem från arbetsmarknaden. Åtgärder på kort sikt för att stödja dem som befinner sig i riskzonen är av yttersta vikt. Men ännu viktigare är politiska förändringar på lång sikt, för att få till stånd en rättvisare och mer hållbar modell för arbetsmarknaden i våra samhällen. Den nuvarande krisen är ett tillfälle för bestående och hållbara förändringar, där också unga människors rättmätiga strävan att vara med och styra erkänns och uppmuntras.

Inför de kommande europeiska valen vänder vi oss därför till de europeiska regeringarna och institutionerna inom EU och rekommenderar att de:

•    prioriterar arbetsmarknadsåtgärder i den ekonomiska återhämtningen och att de särskilt tar fram strategier för att svara på ungdomsarbetslösheten, liksom att dessa utarbetas tillsammans med unga människor;

•    förstärker redan existerande mekanismer för att samarbeta med unga människor i syfte att övervinna politisk alienation som kan leda till extremism;

•    stöder de arbetsgivare som erbjuder arbetstillfällen för unga, samtidigt som en lagstiftning antas som skyddar de unga mot att utnyttjas;

•    tillhandahåller stöd, även finansiellt, för utbildning och yrkesträning;

•    inrättar mekanismer för att säkra att det nuvarande utbildningssystemet bidrar till en hållbar arbetsmarknad där alla nyckelaktörer har inflytande – företag, fackföreningar, arbetsorganisationer och unga människor.


”När ett samhälle är strukturerat på ett sådant sätt att inte alla kan få möjligheten att arbeta, då är det samhället inte rättvist.” (Påve Franciskus, 1 maj 2013)För mer information kontakta:

Madeleine Fredell, generalsekreterare för Justitia et Pax Sverige (Kommissionen för Rättvisa och Fred):

Telefon: 08 – 50 55 76 80 eller 070 – 54 52 144

E-mail: justitia.pax@katolskakyrkan.se


Här kan du läsa uttalandet på svenska som riktar sig till politiker, beslutsfattare och civilsamhället.


Click here to read the document in English which is addressed to politicians, decision makers and civil society.


Här kan du läsa uttalandet på svenska som riktar sig till kyrkor och samfund.


Click here to read the document in English which is addressed to Churches and religious communities.


Information till redaktionen:

Justitia et Pax Sverige (Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift) är ett rådgivande och operativt organ i frågor som berör katolsk sociallära, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, miljöfrågor, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa. Den bildades 1987 och är medlem i det europeiska nätverket av Justitia et Pax kommissioner.

Justitia et Pax Europa (Conference of European Justice and Peace Commissions) är ett europeiskt nätverk som i dag samlar 30 nationella Justitia et Pax kommissioner. De är alla grundade eller erkända av sina respektive katolska biskopskonferenser. Sekretariatet ligger I Bryssel (Belgien).

 

Uttalande från Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, med anledning av USA:s hot om ett missilangrepp mot Syrien


Kan vi skydda kvinnor, män och barn i Syrien från vidare övergrepp från Assad-regimen genom att slå mot strategiska mål i ett intensivt men riktat och begränsat anfall? USA överväger nu att angripa landet. Detta innan FN:s vapeninspektörer lagt fram sin rapport om det är Assad-regimen som använt kemiska vapen mot sin egen befolkning.


Även om det är långt ifrån bekräftat, tyder mycket på att det är Assad-regimen som stod bakom gasattackerna den 21 augusti då mer än 1.400 människor dog. Det är ett brott mot internationella överenskommelser att använda kemiska vapen. Men internationell rätt förbjuder också militär vedergällning, om det inte sker i självförsvar. En intervention från USA är lika olaglig enligt folkrätten.


”Det tilltagande våldet i ett krig mellan bröder och systrar, massakrer och illdåd som vi alla har kunnat se fruktansvärda bilder av under de senaste dagarna, driver mig att än en gång höja min röst för att vapnen ska tystna. Det är inte konflikten som erbjuder hopp om att lösa problemen, utan snarare förmågan att mötas och föra en dialog.” Så sade påven Franciskus i en appell under Angelusbönen den 25 augusti och i mötet med kung Abdullah II av Jordanien några dagar senare betonade han att ”Dialog och förhandlingar är den enda vägen för att få slut på konflikten och våldet i Syrien.”


Skadan är redan skedd. Landet är sönderslaget av inbördesstrider och miljontals syrier är på flykt undan misär och våld. Vari består då rättfärdigheten att bomba sönder ytterligare delar av landet där det är ofrånkomligt att människor återigen blir lemlästade, hemlösa och får sätta livet till?


Påven Johannes Paulus II hävdade att alla krig är ett misslyckande för mänskligheten. Om president Assad har använt kemiska vapen mot sin egen befolkning har han begått ett brott mot mänskligheten. Han bör i så fall ställas inför rätta vid den internationella brottmålsdomstolen. Men president Assads eventuellt kriminella handlingar rättfärdigar inte att stater i väst ensidigt tar på sig rollen att bestraffa och begå nya våldshandlingar mot samma offer igen – i all synnerhet som den yttersta förövaren, president Assad, uppenbarligen ska få gå fri. Logiken blir att han ska straffas, men inte avsättas, och civilbefolkningen ska få betala priset.


Konsekvenserna blir oöverblickbara, inte bara för den syriska befolkningen, utan för hela regionen. Vi vet inte mot vilka Assad kommer att ta ut sin hämnd. USA:s riktade anfall kan bli en tändande gnista för ett storskaligt krig i hela regionen.


Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, uppmanar därför i linje med påven Franciskus att alla krafter riktas in på diplomatiska förhandlingar och dialog och förespråkar att FN:s Säkerhetsråd får spela sin roll fullt ut.


Sr Madeleine Fredell OP

Generalsekreterare

Justitia et Pax

justitia.pax@katolskakyrkan.seSatsa på unga och bekämpa rasism och politisk extremism

 

Under den senaste tiden har vi sett att både rasism och politisk extremism brett ut sig i flera länder i Europa. Ett fredligt och integrerat Europa måste kunna leva med etnisk, kulturell och religiös mångfald. Ett solidariskt Europa kan inte tillåta att etniska minoriteter ställs utanför. Justitia et Pax kommissionen i Sverige kommer att arbeta särskilt med dessa frågor framöver och gläder sig åt vårt gemensamma europeiska uttalande.

 

Läs uttalandet i sin helhet här!

 

 

Uttalande angående sjukförsäkringssystemet


Till följd av den debatt, som ägt rum i massmedia, kyrkor och på andra håll i samhället, om det aktuella sjukförsäkringssystemet i Sverige, gör Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, följande uttalande i frågan. Vår ståndpunkt bygger på den katolska socialläran och katolsk moralteologi samt på yrkeserfarenheter bland läkare, psykologer och jurister.

 

Justitia et Pax har studerat det aktuella sjukförsäkringssystemet och de effekter detta har haft på olika grupper av människor, sjukskrivna, utförsäkrade, läkare, arbetsgivare och personal inom försäkringskassan. Vi är medvetna om att en översyn av sjukförsäkringen är under bearbetning av socialdepartementet och att sista ordet ännu inte är sagt. Vi konstaterar att många människor har kommit i kläm och fått lida, och att också olika personalgrupper ställts mot varandra, exempelvis behandlande läkare och personal på försäkringskassan. Vi är övertygade om att mycket av de rent strukturella misstagen och de brister som finns i lagstiftning och praxis går att rätta till. Samtidigt vill vi göra alla berörda parter uppmärksamma på vissa grundläggande värden och värderingar, utgående från den katolska socialläran, och som vi anser ska vara utgångspunkt för en sammanhållen människosyn i en demokratisk rättsstat som Sverige.

 

Vi vill här lyfta fram följande kriterier som ett stöd för ett katolskt förhållningssätt i frågan:

- att varje människa och alla människor äger samma värde och värdighet och måste bemötas med samma respekt;
- att de grundläggande mänskliga rättigheterna också motsvaras av förpliktelser att ta ansvar för sig själv och andra i ett rättfärdigt samhällsbygge;
- att de allra flesta människor känner glädje i och fördjupar sina medfödda förmågor när de genom sitt arbete står till tjänst för det gemensamma bästa i ett samhälle, men att arbete inte alltid måste uppfattas som förvärvsarbete;
- att lagstiftningen måste skydda och stödja människors integritet och självrespekt när de av olika skäl, som exempelvis sjukdom och olyckor, inte kan delta i arbetslivet;
- att arbetsmiljön måste präglas av ett ömsesidigt förtroende mellan alla parter.

Klicka här för att läsa dokumentet i sin helhet!