Justitia et Pax Jämställdhetsråd

i Stockholms Katolska stiftNyinrättat Jämställdhetsråd


Ett jämställdhetsråd har inrättats i Stockholms katolska stift. Det ligger under Kommissionen för Rättvisa och Fred. Rådet består tills vidare av fem kvinnor och fem män. Längre ner på sidan kan du läsa om rådets målsättningar. I rådet ska frågor och konflikter kunna tolkas på olika sätt. Kunskap och förmåga att lyssna är viktiga egenskaper hos ledamöterna. Rådet ska arbeta både med de anställda i stiftet och gentemot församlingarna. 


Ordförande är Cecil de Rozario och Justitia et Pax handhar rådets administrativa arbete: justitia.pax@katolskakyrkan.se

Cecil de Rozario

tel: 0705 - 56 57 68

e-post: cecil.de.rozario@folkbildning.net


   Miriam, fönster i Hereford cathedral, England


Målsättningar för jämställdhetsrådet


A/ Självförståelse och meningsskapande

-    Ett forum där frågor om könsroller och samspelet mellan kvinnor och män i kyrkan behandlas. Karaktären på frågorna kan vara pastorala, teologiska, andliga, språkliga, praktiska och läromässiga. Ett forum där frågor och konflikter kan tolkas på olika sätt, men där kunskap och förmåga att lyssna är viktiga egenskaper hos ledamöterna.
-    Här ska man kunna tala med olika personalgrupper i kyrkan (stiftsanställda, präster, pastoralråd, kateketer, ungdomsgrupper …) om samspelet mellan kvinnor och män i specifika situationer.
-    En viktig del av meningsskapandet och självförståelsen som kristen, katolik och som kyrka är att rådet också aktivt deltar i en process av medvetandegörande inom de områden som nämnts ovan.

B/ Spridning av kunskap och insikt

-    Anordnande av seminarier kring speciella frågor som har med genus att göra
-    Hur kan kyrkan använda sekulär forskning respektive vad har kyrkan att tillföra samhället i genusfrågor
-    Information via Justitia et Pax hemsida
-    Rådet ska i mån av möjlighet skapa fora och initiera samtal i ovanstående frågor

C/ Ett vakande öga

-    Synliggöra och medvetandegöra språkbruket i böner, predikan, katekes, etc
-    Synliggöra och medvetandegöra spänningar och konflikter som beror på över-underordning, maktmissbruk, kyrkoherdars vetorätt och uttalande eller dolda agendor i församlingsverksamheten och som berör genusfrågor
-    Kontakt med skyddsombud på katolska arbetsplatser där sådana finns
-    Juridiska frågor

D/ Struktur

-    Rådet ska fungera självständigt utifrån här definierat uppdrag
-    Regelbunden rapportering till Justitia et Pax kommissionen genom de ledamöter i kommissionen som sitter med i rådet
-    Budget och ekonomiska resurser genom Justitia et Pax
-    Består av fyra kvinnor och fyra män varav två ledamöter ingår i Justitia et Pax kommissionen och en ledamot från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj
-    Jämställdhetsrådet utnämns av stiftsbiskopen på förslag av Justitia et Pax kommissionen.